Školski odbor OŠ Visoko:

 • Zlatko Rusan, predsjednik Školskog odbora

 • Mirela Havojić, zamjenica predsjednika Školskog odbora

 • Petra Geček, član

 • Mario Šturbek, član

 • Zlatko Hadrović, član

 • Metka Adela Metlikovec, član

 • Spomenka Kos, član

 

Školski odbor:

 • imenuje ravnatelja Škole uz suglasnost ministra,
 • razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta,
 • donosi Statut uz prethodnu suglasnost Osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
 • donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
 • donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja,
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja Škole,
 • daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi,
 • donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti, ako utvrdi da je prijedlog ravnatelja opravdan,
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • odlučuje u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije,
 • odlučuje uz suglasnost Osnivača o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina, bez obzira na njihovu vrijednost te pokretne imovine i investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
 • odlučuje o uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača,
 • predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti Škole i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
 • određuje zamjenika ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti ravnatelja u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • osniva učeničku zadrugu, učeničke klubove i društva,
 • razmatra rezultate obrazovnog rada,
 • razmatra prijedloge Vijeća roditelja,
 • razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

 

Vijeće roditelja

Raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole te daje mišljenja i prijedloge vezane uz:

 • prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
 • radnim vremenom škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
 • organizaciju izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija
 • vladanje i ponašanje učenika u školi i izvan nje
 • pritužbe na odgojno-obrazovni rad
 • unapređenje odgojno-obrazovnog rada, uspjeh učenika te druge poslove  prema odredbama Statua i drugih općih akata Škole

Predstavnici roditelja u Vijeću roditelja su: 

1. razred: Marijana Mužina

2. razred: Katarina Jukić

3. razred: Karolina Adamić

4. razred: Radoslav Adamić

5. razred: Martina Koretić

6. razred: Marija Hulec

7. razred: Nedeljko Kračić

8. razred: Štefica Jež

 

Vijeće učenika OŠ Visoko

 • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u školi
 • raspravlja o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom škole