Učenici  ove školske godine polaze IZBORNU  nastavu vjeronauka, informatike  i njemačkog jezika.

Odabir programa DODATNE  nastave usmjeren je prema učenicima s posebnim potrebama – darovitim učenicima  i ima za cilj razvoj dodatnih kompetencija te razvoj interesa koji nisu  pokriveni redovnom nastavom.

Učenici polaze   dodatnu nastavu hrvatskog jezika, engleskog jezika, matematike, geografije i povijesti.

Za učenike koji imaju poteškoća s usvajanjem nastavnih sadržaja organizirana je DOPUNSKA  nastava iz hrvatskog jezika, matematike, povijesti i fizike.